Pentti Huovinen

Kirjoituksia ja puheita vanhat

Vastauksia Lauralle nuorten mielenterveydestä

Miten nuorille mielestänne pitäisi järjestää mielenterveyshoitoja? Hoidettaisiinko se koulussa vai muualla, kenties yksityisesti?

Kerron Sinulle ensin lainsäädännöllisestä pohjasta, joka tarkoittaa sitä, mitä kuntien on kohta pakko ruveta tekemään.

Uusi asetusluonnos lasten ja nuorten terveyden järjestämisestä on annettu 12.9.2008. Asetuksessa on säädetty kouluissa ja opiskeluterveydenhuollossa järjestettävistä määräaikaistarkastuksista ja terveysneuvonnan sisällöstä sekä täsmennetty opiskeluterveydenhuollon muut palvelut, vaikkakaan asetus ei sisällä nykyiseen verrattuna muutosta opiskeluterveydenhuollon laajuuteen tai palveluihin.

Työryhmän ehdotuksen mukaan asetus tulisi voimaan 1.7.2009, kuitenkin kunta olisi velvollinen järjestämään asetuksessa tarkoitetut määräaikaiset terveystarkastukset viimeistään 1.1.2011.

Kysymääsi asiaan liittyy myös uusi terveydenhoitolaki, joka on lausuntokierroksella. Lausuntoja on pyydetty 31.10.2008 mennessä.

Eli siis kunnan on järjestettävä sekä perusterveydenhuolto ja mielenterveyshuolto. Haluan korostaa, että kaikkien tärkein asia on toimiva perusterveydenhuolto eli siis, että kaikki pääsisivät yleislääkärinhoitoon mahdollisimman pian ja joustavasti. Sieltä pitää järjestää yhteys tarpeen mukaan mielenterveyshuoltoon niin että homma toimii.

Yksityiset hoidot tulevat kyseeseen lähinnä psykiatrin palveluiden ostamisessa. Kunnan mielenterveystoimiston (hoitajat, psykologit ja lääkärit) kuitenkin tulisi koordinoida tätä työtä.

Oma käsitykseni on, että jos haluaa ja tarvitsee palveluja, niin niitä kyllä on saatavilla jo nyt kohtuullisen hyvin. Tosin lastenpsykiatria on hankala alue, sillä meillä ei ole riittävästi lastenpsykiatreja.

Mistä tähän tarvittavat varat saataisiin, mitä siis voitaisiin mahdollisesti karsia?

Nyt ei oikeastaan ole kyse pelkästään rahasta, sillä kun homma toimii, niin säästetään rahaa siinä, ettei lääkärien ja hoitajien aikaa kulu turhaan hukkaan. Psykologeja, mielenterveyshoitajia ja psykiatreja pitäisi saada jonkin verran lisää ja se tietysti maksaa. Kyse on myös siitä, ettei henkilöstöä aina saa vaikka sitä haluttaisiin. Näin on psykiatrien osalta. Toistan vielä, että kaikkein tärkein on saada mielenterveysongelmista kärsivät nuoret terveyskeskuslääkäriin, joka arvioi hoidon tarpeen ja järjestää sen.

Miten palvelut saadaan järjestettyä sellaisiksi, että nuoret tosiaan osaavat ja haluavat hakeutua niiden pariin?

Tämä on hyvä kysymys. Jos lääkäriin pääsee heti tai muutamassa päivässä ja lääkäreillä on aikaa ja taitoa riittävästi, uskoisin, että nuoret ymmärtävät palvelujen toimivan. Suurin osa lääkäreistä ja hoitajista on osaavia ja haluavat pitää huolta nuorista.

Tärkeämpää ehkä on, että nuoret itse hakeutuisivat hoitoon. Haluan tässä mainostaa toimittamaani Kansanterveyslehteä. Uusimman numeron mukaan (8/2008; ks. www.ktl.fi/kansanterveyslehti; juttu Mielenterveys- ja päihdehäiriöt yleisiä nuorilla aikuisilla s. 18-19) peräti 80%:lla nuorista, jotka tarvitsevat hoitoa on ollut hoitokontakti. Suurin haaste ovatkin ne oireilevat nuoret, jotka eivät hae apua.